W związku  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: OBSŁUGA TRENÓW ZIELONYCH/PRACOWNIK GOSPODARCZY dla 8 osób  bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Liczba godzin szkolenia: 70h/os rozpoczęcie w okresie kwiecień 2021 roku
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.
4) Liczba osób do przeszkolenia – 7 osób
5) Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m. in: podstawowy zakres prac na stanowisku pracownika gospodarczego oraz na stanowisku pomocy przy remontowych pracach wykończeniowych. Szkolenie musi składać się z części teoretycznej i praktycznej.
6) Planowany termin realizacji – rozpoczęcie kwiecień 2021 roku.
Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z zamawiającym.
Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od 5 do 7 godzin dydaktycznych dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-18:00). Czasu na przerwy nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.
7) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

8) Sposób przygotowania oferty:

 • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

9) Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę można  złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi

 lub  pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).

Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2021  roku do godz. 16:00

10) Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

Z uwagi na panującą pandemię przyjmuje się przeprowadzenie szkolenia w wersji on-line.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty: 

 

***

 

W związku  z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r. poz. 2164 zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: POMOCNIK BUDOWLANY/PRACOWNIK GOSPODARCZY dla 6 osób  bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Liczba godzin szkolenia: 70h/os  rozpoczęcie w okresie kwiecień 2021 roku.

3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

4) Liczba osób do przeszkolenia – 6 osób.

5) Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m. in: podstawowy zakres prac na stanowisku pracownika gospodarczego oraz na stanowisku pomocy przy remontowych pracach wykończeniowych. Szkolenie musi składać się z części  teoretycznej i praktycznej.

6) Planowany termin realizacji – rozpoczęcie kwiecień  2021 roku.

Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z zamawiającym.

Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od  5 do 7 godzin dydaktycznych dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-18:00). Czasu na przerwy nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.

7) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

8) Sposób przygotowania oferty:

 • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

9) Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę można  złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi

 lub  pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).

Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2021  roku do godz. 16:00

10) Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

Z uwagi na panującą pandemię przyjmuje się przeprowadzenie szkolenia w wersji on-line.

 Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty: 

 

***

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: PRACE WYKOŃCZENIOWE/PRACOWNIK GOSPODARCZY dla 7 osób bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba godzin szkolenia: 70h/os; rozpoczęcie w okresie marzec 2020 roku.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

 

Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m. in: podstawowy zakres prac na stanowisku pracownika gospodarczego oraz na stanowisku pomocy przy remontowych pracach wykończeniowych. Szkolenie musi składać się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Do ofert wykonawca winien załączyć:
a) szczegółowy program szkolenia z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: posiadane decyzje, zaświadczenia wydane przez uprawnione podmioty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ofertę należy sporządzić:
– na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
– w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie/komputerze.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi lub pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).
Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 16:00.

Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

***     

W związku  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: PORTIER/OCHRONA OBIEKTÓW dla 4 osób bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba godzin szkolenia: 70h/os; rozpoczęcie w okresie marzec 2020 roku.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

 

Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m. in: podstawowy zakres prac na stanowisku portiera, osoby odpowiadającej za mienie. Szkolenie musi składać się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Do ofert wykonawca winien załączyć:
a) szczegółowy program szkolenia z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: posiadane decyzje, zaświadczenia wydane przez uprawnione podmioty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ofertę należy sporządzić:
– na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
– w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie/komputerze.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi lub pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).
Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 16:00.

 

Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

***

W związku  z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: POMOC KUCHNI/PROFESJONALNE SPRZĄTANIE dla 3 osób  bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba godzin szkolenia: 70h/os; rozpoczęcie w okresie marzec 2020 roku.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

 

Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m. in: Wymogi systemu HACCP w gastronomii. terminologia stosowana w gastronomii, obsługa urządzeń, procesy technologiczne, sporządzanie potraw/profesjonalne sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych obiektów. Szkolenie musi składać się z części  teoretycznej i praktycznej.

 

Do ofert wykonawca winien załączyć:
a) szczegółowy program szkolenia z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: posiadane decyzje, zaświadczenia wydane przez uprawnione podmioty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ofertę należy sporządzić:
– na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
– w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie/komputerze.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi lub pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).
Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 16:00. 

Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

***

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia: KURS KOMPUTEROWY, POZIOM PODSTAWOWY dla około 50 osób po 25 osób na edycję bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program szkolenia winien zawierać miedzy innymi następujące moduły:
a) budowa i użytkowanie komputera,
b) funkcje Microsoft Windows Microsoft Word edytor tekstu; przygotowanie do przystąpienia do egzaminu ECDL B1,
c) Internet, poczta elektroniczna, profile społecznościowe,
d) szkolenie zakończone egzaminem ECDL B1 prowadzącym do nabycia kwalifikacji.

 

Do ofert Wykonawca winien załączyć:
a) szczegółowy program szkolenia z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: posiadane decyzje, zaświadczenia wydane przez uprawnione podmioty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ofertę należy sporządzić:
– na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1),
– w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie/komputerze.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi lub pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).
Ofertę należy złożyć do dnia 9 stycznia 2020 roku do godz. 16:00.

Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zawiadomienie o wyborze oferty: 

 

***

Zapytanie ofertowe

Dot.  organizacji jednodniowej wycieczki po województwie łódzkim dla uczestników/czek Projektu „Nowa droga  – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zamawiający:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Nowe Sady 17

94-102 Łódź

 

1. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej wycieczki po województwie łódzkim dla uczestników/czek Projektu „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin wycieczki: styczeń 2020 roku Szczegółowe ustalenie terminu po wybraniu oferty.

Ilość osób: 30 osób

3. Trasa wycieczki terminu po wybraniu oferty z zastrzeżeniem, iż wycieczka ma odbyć się po terenie woj. Łódzkiego.

4. W ramach wycieczki należy zapewnić:

 • transport autokarem,
 • wyżywienie tj. obiad dwudaniowy, kawa i herbata w autokarze,
 • ubezpieczenie,
 • program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów,
 • opiekę przewodnika/pilota.

5. Formą zapłaty będzie przelew bankowy na rachunek Wykonawcy podany w fakturze za zorganizowane wycieczki. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.

6. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

7. Termin składania ofert upływa dnia 13 stycznia 2020 r.

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Nowe Sady 17, 94-102 Łódź

Biuro Projektu „Nowa droga  – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” lub mailem pod adres lbratalbert@o2.pl

9. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

Zawiadomienie o wyborze oferty: