Projekt „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi  963 702,80  zł. 

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

 

Realizacja Projektu: 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

 

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA.

 

Grupa docelowa: 50 (43 mężczyzn, 7 kobiet) podopiecznych TPBA z Łodzi w wieku 18-64, wykluczonych społecznie z powodu bezdomności.

 

Działania realizowane w ramach projektu:
– pomoc indywidualnego doradcy,
– konsultacje specjalistyczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukacja w zakresie zdrowia, edukacja dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy) dla 50 uczestników projektu,
– reintegracja społeczna (poprawa wizerunku – fryzjer, zakup garderoby, kosmetyków, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych) dla 50 uczestników projektu,
– kurs obsługi komputera dla 50 uczestników projektu,
– szkolenia zawodowe dla 28 uczestników projektu,
– staże zawodowe dla 28 uczestników projektu.

 

Zakładane rezultaty projektu: główny rezultat projektu to podjęcie zatrudnienia przez 32% UP i podniesienie aktywności społecznej 56% UP. W projekcie wezmą udział również osoby niepełnosprawne i bierne zawodowo.

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
Siedziba: ul. Nowe Sady 17
94-102 Łódź
Koordynator projektu – tel. 602366978