Zapytanie ofertowe prawnik

 

 

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Łódź, 8.01.2018

 

Zapytanie  ofertowe

 

Zwracamy  się z prośbą o złożenie oferty na:

Świadczenie na rzecz  Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Łódzkie usług prawniczych dla podopiecznych Towarzystwa biorących udział w projekcie „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Nowe Sady 17

94-102 Łódź

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie na rzecz  Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Łódzkie usług prawniczych dla podopiecznych Towarzystwa biorących udział w projekcie „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość zamówienia Zamawiający określa na:

– 3 miesiące tj. okres luty – kwiecień 2018 r – I edycja

– 3 miesiące tj. okres październik  – grudzień 2018 r – II edycja

-12 godzin/ miesięcznie

– usługę prawniczą  dla uczestników/czek Projektu „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”, polegająca na indywidualnych spotkaniach i udzielaniu porad prawnych między innymi w zakresie: prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego. (w zależności od potrzeb).

 1. Miejsce świadczenia usługi:

Placówka Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17, Łódź.

 1. W trakcie realizacji umowy cena nie ulega zmianie.

 

III.       Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 lutego – 30 kwietnia  2018r. – I edycja

Od 1 października do 31 grudnia 2018 r.  – II edycja

 

 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie, jednocześnie biorąc pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenie Oferenta.

Sposób przygotowania i składania oferty.

 1. Oferty  należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na
  adres: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
  Nowe Sady 17

94-102 Łódź

lub na adres e-mail: lbratalbert@o2.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia  19.01.2018r.

 1.  Oferta  elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej–
  skany podpisanych dokumentów należy przesłać na podany wyżej adres mailowy.
 2.     Kompletna oferta musi zawierać:

1)     formularz oferty sporządzony, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,

2)     stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej,

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

1)     posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

Inne istotne postanowienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem składania ofert.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest Beata Pancerna-Wujcik – koordynator projektu   tel.602366978

 

Załącznik :

 1. Wzór oferty

prawnik zał 1