PROJEKT „Azymut na zmiany”

Informacja o Projekcie

 

 

 

 

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu wynosi 778 236,03 zł

 

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Realizacja Projektu: 02.11.2017 r. do 15.04.2019 r.

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA.

Grupa docelowa: 50 (40 mężczyzn, 10 kobiet) podopiecznych TPBA z Łodzi, w wieku18-64, wykluczonych społecznie z powodu bezdomności.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • pomoc indywidualnego doradcy,
  • konsultacje specjalistyczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukacja w zakresie zdrowia, edukacja dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy) dla 50 uczestników/czek projektu,
  • reintegracja społeczna (poprawa wizerunku -, fryzjer, zakup garderoby, kosmetyków, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych,) dla 50 uczestników/czek projektu,
  • kurs obsługi komputera dla 50 uczestników/czek projektu,
  • szkolenia zawodowe dla 36 uczestników/czek projektu,
  • staże zawodowe dla 36 uczestników/czek projektu.

Zakładane rezultaty projektu:
Podjęcie zatrudnienia przez 22% uczestników projektu i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 56% uczestników projektu.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
Siedziba: ul. Nowe Sady 17
94-102 Łódź