PROJEKT „OdNowa”

loga

Projekt „OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 717 400,85 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Realizacja Projektu: 01.03.2016 r. do 31.07.2017 r.

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA.

Grupa docelowa: 50 (38 mężczyzn, 12 kobiet) podopiecznych TPBA z Łodzi, w wieku18-64, wykluczonych społecznie z powodu bezdomności.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • pomoc indywidualnego doradcy,
  • konsultacje specjalistyczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukacja w zakresie zdrowia, edukacja dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy) dla 50 uczestników/czek projektu,
  • reintegracja społeczna (poprawa wizerunku – wizaż, fryzjer, zakup garderoby, kosmetyków, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych,) dla 50 uczestników/czek projektu,
  • kurs obsługi komputera dla 50 uczestników/czek projektu,
  • szkolenia zawodowe dla 24 uczestników/czek projektu,
  • staże zawodowe dla 24 uczestników/czek projektu.

Zakładane rezultaty projektu:
Podjęcie zatrudnienia przez 22% uczestników projektu i podniesienie aktywności społeczno – zawodowej przez 56% uczestników projektu.

Lider partnerstwa:

Miasto Łódź
Siedziba: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych
al. Politechniki 32 (pok. 225 a)
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-32

Partner Projektu:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
Siedziba: ul. Nowe Sady 17
94-102 Łódź

Wszystkie informacje dot. Projektu można znaleźć pod adresem:

Projekt OdNowa