W związku  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r. poz. 2164 zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: PRACOWNIK GOSPODARCZY/POMOCNIK BUDOWLANY dla 7osób bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowe Wyzwania – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liczba godzin szkolenia: 70h/os  rozpoczęcie w okresie kwiecień  2022 roku

3. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

4. Liczba osób do przeszkolenia – 7 osób

5. Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m.in: podstawowy zakres prac na stanowisku pracownika gospodarczego oraz na stanowisku pomocy przy remontowych pracach wykończeniowych. Szkolenie musi składać się z części  teoretycznej i praktycznej.

6. Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji – rozpoczęcie kwiecień 2022 roku

Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z zamawiającym.

Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od  5 do 7 godzin dydaktycznych dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-18:00). Czasu na przerwy nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.

7. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

8. Sposób przygotowania oferty:

 • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

9. Miejsce i termin złożenia oferty

 • Ofertę można  złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi

lub  pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).

 • Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 16:00

10. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

 Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

***

W związku  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r. poz. 2164 zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: PRACOWNIK GOSPODARCZY/PORTIER/OCHRONA OBIEKTÓW dla 7 osób bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowe wyzwania – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liczba godzin szkolenia: 70h/os  rozpoczęcie w okresie  kwiecień 2022 roku

3. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.

4. Liczba osób do przeszkolenia – 7 osób

5. Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Zakres tematyczny m.in: podstawowy zakres prac na stanowisku pracownika gospodarczego/portiera/ochrona obiektów, osoby odpowiadającej za mienie. Szkolenie musi składać się z części  teoretycznej i praktycznej.

6. Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji – rozpoczęcie kwiecień 2022 roku

Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z zamawiającym.

Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od  5 do 7 godzin dydaktycznych dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-18:00). Czasu na przerwy nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.

7. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

8. Sposób przygotowania oferty:

 • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy opracować załączając załączniki i dokumenty zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

9. Miejsce i termin złożenia oferty

 • Ofertę można  złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego

TPBA Koło Łódzkie ul. Nowe Sady 17 w Łodzi

lub  pocztą elektroniczną na adres lbratalbert@o2.pl (skan podpisanej Oferty).

 • Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godz. 16:00

10. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

 Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

 

 

***

W związku  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r. poz. 2164 zwracamy się z zapytaniem ofertowym o usługę

⦁ Zamawiający

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
Nowe Sady 17
94-102 Łódź

⦁ Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia: Kurs komputerowy, poziom podstawowy dla  około 50 osób po 25 osób na edycję bezrobotnych i bezdomnych podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, uczestników projektu „Nowe wyzwania – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kod CPV
Usługi szkoleniowe -80500000-9
Usługi szkolenia komputerowego – 80533100-0
2) Liczba godzin szkolenia: 100 h  dzielone na dwie edycje po 50 h na edycję; pierwsza edycja styczeń-luty 2022 roku, druga edycja październik -listopad 2022 roku.
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia na terenie miasta Łodzi.
4) Liczba osób do przeszkolenia – 25 osób na edycję w sumie 50 osób. Szkolenie dla całej 25 osobowej grupy bez możliwości podziału. Szkolenie w wyjątkowej sytuacji może odbyć się w trybie on-line pod warunkiem zapewnienia uczestnikom sprzęt komputerowy.
5) Zakres programowy: Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Program szkolenia winien zawierać miedzy innymi następujące moduły:
a) budowa i użytkowanie komputera
b) funkcje Microsoft Windows Microsoft Word edytor tekstu; przygotowanie do przystąpienia do egzaminu ECDL B1
c) Internet, poczta elektroniczna, profile społecznościowe;
d) Szkolenie zakończone egzaminem ECDL B1 prowadzącym do nabycia kwalifikacji.

⦁ Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji  –  pierwsza edycja styczeń-luty 2022 roku, druga edycja październik -listopad 2022 roku.
Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z zamawiającym.
Zajęcia powinny odbywać się w godzinach 8:00-18:00. Czasu na przerwy nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.

 Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: